About

Home / About

Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću već nekolike godine se raspravlja o potrebi posebnog časopisa za sociologiju. Nesporan je dinamičan razvoj sociološke nauke u svijetu i u Crnoj Gori. Uz to, pored razvoja posebnih socioloških disciplina, kako sa stanovišta nauke tako i sa stanovišta potrebe društva za sociološkim izučavanjima posebno se izdvajaju: sociologija roda i rodnih odnosa, socijalna ekologija, socijalna demografija, socijalna patologija i socijalna psihologija. Antropologija i rezultati antropoloških istraživanja ljudske prirode i mjesta čovjeka u savremenom društvu imaju kardinalni značaj za sociološku nauku i sociološka istraživanja svih društvenih fenomena. Imajući u vidu ove argumente koji ubjedljivo govore o naučnoj i društvenoj potrebi posebnog sociološkog časopisa, Odsjek za sociologiju je donio odluku o osnivanju časopisa SOCIOLOŠKA LUČA.